امام حسین علیه السلام مظهر اراده الهی

موضوع سخنرانی : امام حسین علیه السلام مظهر اراده الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر از شب عاشورای سال 1401 با موضوع "امام حسین علیه السلام مظهر اراده الهی" به مدت 5 شب در حسینیه مرحوم عمادزاده اصفهان

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی