عاشورای حسینی و اتمام حجت

موضوع سخنرانی : عاشورای حسینی و اتمام حجت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در دهه محرم سال 1401 با موضوع "عاشورای حسینی و اتمام حجت"

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی

9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی