نیت و عمل

موضوع سخنرانی : نیت و عمل

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در فروردین ماه سال 1401 مصادف با ماه مبارک رمضان

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی