حسین علیه السلام جلوه قضا و قدر الهی

موضوع سخنرانی : حسین علیه السلام جلوه قضا و قدر الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی در دهه دوم محرم سال 98 توسط استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی و با موضوع " حسین علیه السلام جلوه قضا و قدر الهی" در حسینیه عمادزاده اصفهان ایراد شده است

عنوان فایل توضیحات
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی