امتحان، سنت الهی

موضوع سخنرانی : امتحان، سنت الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر از دی ماه تا اسفندماه سال 1400 با موضوع "امتحان، سنت الهی"

عنوان فایل توضیحات
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی