امتحان، سنت الهی

موضوع سخنرانی : امتحان، سنت الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در دی ماه سال 1400 با موضوع "امتحان، سنت الهی"

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی